Thông tin liên hệ

Phòng vận tải - Cục Hàng không Việt Nam

Đỗ Minh Đức

ĐT: 09784 88870

Email: ducdm@caa.gov.vn